Category

Geen categorie

Informatiebulletin 3 – Februari 2019

By | Geen categorie

Geachte bewoner(s),

Via dit informatiebulletin informeren wij u, als direct omwonende en/of winkelier nabij de bouwlocatie, over de acties in de komende periode.

Sloop afgerond
Zoals u heeft kunnen zien, is het bestaande kantoorgebouw inclusief kelder in zijn geheel gesloopt en is de bouwput aangevuld met zand. De sloop is hiermee afgerond. De appartementen zijn in de tussentijd nagenoeg allemaal verkocht. We zullen binnenkort starten met de voorbereidingen voor de nieuwbouw, maar voordat dit kan plaatsvinden, moeten er eerst nog werkzaamheden van de nutspartijen plaatsvinden. Hierna is het terrein bouwrijp en kan er gestart worden met het grondwerk ten behoeve van de nieuwbouw.

Afsluiting bestaande parkeerterrein / inrichting bouwterrein:
Het bestaande parkeerterrein zal worden afgesloten. Ten tijde van de sloop hebben wij dit nog gedeeltelijk kunnen openstellen voor personenauto’s. De toegang vanuit de P.C. Boutenslaan richting het achterterrein wordt afgesloten. Dit geldt voor de hele bouwperiode tot en met de oplevering. Hiervoor is bij de gemeente Rijswijk een verkeersbesluit aangevraagd. Dit betekent voor de winkeliers in de Dr. H. Colijnlaan dat de bevoorrading van hun winkels dient plaats te vinden via de J.H.A. Schaperlaan met een keermogelijkheid voor de vrachtwagens op het achterterrein. Hier is bij de inrichting van de bouwplaats rekening mee gehouden.

Omleggen kabels- en leidingen
Op de hoek van de P.C. Boutenslaan met de Dr. H. Colijnlaan liggen onder het trottoir, in de grond, kabels en leidingen van de verschillende nutspartijen. Omdat deze kabels en leidingen in de weg liggen voor de nieuwbouw van de Colijn, worden ze de komende periode omgelegd. De meeste nutspartijen hebben dit al gedaan. Stedin (elektra) moet hun kabels nog omleggen. Stedin zal de kabels van de huidige wijktrafo, lopend van de bestaande wijktrafo, onder de rijbaan naar de P.C. Boutenslaan, omleggen en oude kabels verwijderen. De nieuwe kabels gaan onder het trottoir lopen van de P.C. Boutenslaan naar de nieuwe locatie van de wijktrafo.

Aanpassing riool achterterrein
De bestaande riolering onder de rijbaan van het achterterrein, zal gedeeltelijk worden verwijderd en gedeeltelijk (tijdelijk) worden omgelegd richting de J.H.A. Schaperlaan. In verband met de bevoorrading van hun winkels zullen wij de winkeliers over de start van deze werkzaamheden tijdig op de hoogte stellen.

Plaatsing nieuwe trafo / sloop bestaande trafo
De eerder door ons gecommuniceerde afmeting van de wijktrafo (infobulletin 2) is vanwege aanpassingen door Stedin gewijzigd. De beoogde wijktrafo was niet meer leverbaar en Stedin heeft hierdoor moeten besluiten een ander formaat wijktrafo te bestellen. Het gevolg van deze wijziging is dat de bestaande indeling van het parkeerterrein en de daarbij behorende bereikbaarheid van de drie parkeerplaatsen is aangepast. Stedin heeft voor het plaatsen van de wijktrafo een omgevingsvergunning bij de gemeente Rijswijk aangevraagd.

De nieuwe wijktrafo wordt ommetseld en heeft een afmeting (boven het maaiveld) van circa 6,0 x 2,9 x 2,8m1 (l x b x h). De nieuwe wijktrafo dient eerst in werking te zijn, alvorens de bestaande wijktrafo kan worden gesloopt en de kabels kunnen worden gerooid.

Zie voor de oude indeling en nieuwe indeling van het parkeerterrein nabij de wijktrafo de tekening aan het einde van het informatiebulletin.

Werktijden
De werktijden op de locatie zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Indien een (onder)aannemer door omstandigheden buiten deze werktijden moet werken, zal er een ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Er is afgesproken passend bij ons bedrijfsbeleid eventuele werkzaamheden in het weekend zo veel mogelijk te beperken.

Planning start werkzaamheden:
Omleggen kabels en leidingen elektra / riolering: week 8, 2019 (prognose)
Plaatsing nieuwe trafo / sloop bestaande trafo: week 8, 2019 (prognose)
Afsluiten bestaande parkeerterrein: februari 2019
Inrichten bouwterrein: februari / maart 2019
Locatie bouwrijp maken: februari / maart 2019
Start heiwerk (trillingsvrij): week 13, 2019 (prognose)

Contact
Mocht u naar aanleiding van dit informatiebulletin nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. De ontwikkelaar verstrekt nadere informatie over het project via www.de-colijn.nl. Daarnaast zullen, zoals hiervoor reeds aangegeven, direct omwonenden en winkeliers via informatiebulletins op de hoogte worden gehouden.

Voor dringende vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, altijd telefonisch contact opnemen met aannemer Smit’s Bouwbedrijf, 0251-277777. In het weekend wordt de melding/vraag opgenomen door een antwoordservice. In de week daaropvolgend wordt contact met u opgenomen. In geval van calamiteiten, zal adequaat gehandeld worden volgens instructie van Smit’s Bouwbedrijf. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via info@de-colijn.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de ontwikkelaar De Bouten CV

Informatiebulletin 2 – Juni 2018

By | Geen categorie

Via dit informatiebulletin informeren wij u over de activiteiten die in de komende periode gaan plaatsvinden. Wij blijven u middels informatiebulletins geregeld informeren over de voortgang van het nieuwbouwproject.

Start sloop
Wij hebben, vanuit de gemeente Rijswijk, de goedkeuring op onze sloopmelding ontvangen. Dit betekent dat wij gaan starten met de sloop van het bestaande kantoorgebouw aan de P.C. Boutenslaan 1 in Rijswijk. Start inpandige sloopwerkzaamheden staan gepland op week 24.
De bouwhekken worden halverwege week 23 rondom de bouwplaats geplaatst. Eveneens wordt er bebording (download bebording tekening) in de straten om en rond de bouwlocatie aangebracht. Het parkeerterrein aan de P.C. Boutenslaan wordt nog tot nader orde opgehouden. Het binnenterrein blijft, middels een wegomleiding over het parkeerterrein (download bouwplaatstekening), nog wel bereikbaar voor personenauto’s. Tevens zal een groot deel van de parkeerplaatsen nog te gebruiken zijn. In een latere fase zal het parkeerterrein volledig worden afgesloten. Hierover wordt u te zijner tijd verder over geïnformeerd.

Bevoorrading winkeliers
Aangezien wij veel waarde aan veiligheid hechten, wordt de ingang naar het binnenterrein aan de P.C. Boutenslaan bij de start van de sloopwerkzaamheden afgezet. Dit geldt voor de hele bouwperiode tot en met de oplevering. Dit betekent voor de winkeliers in de Dr. H. Colijnlaan dat de bevoorrading van hun winkels dient plaats te vinden via de J.H.A. Schaperlaan. Er zal een keermogelijkheid voor de vrachtwagens op het achterterrein worden gerealiseerd. Hier is bij de inrichting van de bouwplaats rekening mee gehouden.

Hoogte onderdoorgang P.C. Boutenslaan
Op de huidige geveltekeningen van De Colijn is de hoogte van de onderdoorgang aan de P.C. Boutenslaan circa 3,5 m1. Vanuit het bestemmingsplan is een minimale hoogte van 3,0 m1 vereist. Wij hebben, na een bij ons gedaan verzoek, binnen de mogelijkheden van het huidige plan de inrithoogte vergroot naar circa 3,9 m1 ten behoeve van het beter kunnen bereiken van het binnenterrein.

Parkeren in stallinggarage
Ten behoeve van het parkeren van de nieuwe bewoners van De Colijn wordt een stallinggarage gerealiseerd op de plek van het huidige parkeerterrein. In de statuten van de VVE (splitsingsakte) hebben wij laten opnemen dat deze parkeerplaatsen enkel en alleen als parkeerplaats gebruikt mogen worden en niet bijvoorbeeld als opslagplek. Met als doel te voorkomen dat er veelvuldig buiten op straat zal worden geparkeerd.

Nieuwe positie trafo
Vanwege aangepaste richtlijnen vanuit de nutspartij Stedin zijn wij genoodzaakt de trafo, ter plaatse van de onderdoorgang van de nieuwbouw van De Colijn, te verplaatsen naar het nieuw te realiseren parkeerterrein aan de P.C. Boutenslaan (download tekening). Deze traforuimte zal worden ommetseld en heeft een afmeting van circa 4,7×3,5×2,7m1 (lxbxh).

Werktijden
De werktijden op de locatie zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Indien een (onder)aannemer door omstandigheden buiten deze werktijden moet werken, zal er een ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Er is afgesproken, passend bij ons bedrijfsbeleid, eventuele werkzaamheden in het weekend zo veel mogelijk te beperken.

Planning werkzaamheden (prognose)
Inrichten bouwplaats : juni 2018 (zie bijlage)
Sloop binnenzijde kantoor : juni 2018 t/m augustus 2018
Sloop kantoorpand : september 2018 t/m oktober 2018
Omleggen kabels en leidingen : juni 2018 t/m augustus 2018
Nieuwbouw appartementen : oktober 2018 t/m juli 2020

Contact
Voor vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, telefonisch contact opnemen met aannemer Smit’s Bouwbedrijf, 0251-277777. In het weekend wordt de melding/vraag opgenomen door een antwoordservice. In de week daaropvolgend wordt contact met u opgenomen. In geval van calamiteiten, zal adequaat gehandeld worden volgens instructie van Smit’s Bouwbedrijf. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via info@de-colijn.nl.
De ontwikkelaar verstrekt nadere informatie over het project via www.de-colijn.nl.

Appartementen van De Colijn vallen goed in de smaak

By | Geen categorie

In Huis Te Werve is het startsein gegeven voor de nieuwbouw De Colijn. Veel enthousiaste bezoekers kwamen naar de start verkoop bijeenkomst van de woontoren die straks op de voormalige CBR locatie verschijnt. De geïnteresseerden lieten zich door architect, ontwikkelaar en makelaar uitgebreid informeren.

Planning
De inschrijving is inmiddels gesloten en de woningen worden komende week toegewezen. Binnenkort starten de sloopwerkzaamheden en verdwijnt het oude CBR kantoor beetje bij beetje. Na de bouwvakvakantie start de aannemer met de bouw van de woontoren. Zoals het er nu naar uitziet kunnen de toekomstige bewoners in de zomer van 2020 hun nieuwe appartement betrekken.

Informatiebulletin 1 – Maart 2018

By | Geen categorie

Zoals u reeds in diverse media heeft kunnen lezen, gaan wij eerdaags starten met de nieuwbouwlocatie De Colijn aan de P.C. Boutenslaan 1 in Rijswijk.
Via dit informatiebulletin proberen wij u, als direct omwonende en/of winkelier nabij de bouwlocatie, antwoord te geven op een aantal vragen. Via informatiebulletins zullen wij u blijven informeren over de voortgang.

Vergunning
De door de gemeente verleende onherroepelijke omgevingsvergunning uit 2012 is van kracht.

Parkeren
Bij woongebouw De Colijn komen 121 parkeerplaatsen. Voor de 84 appartementen zijn 96 parkeerplaatsen beschikbaar; voor de commerciële ruimte 3 plaatsen. De overige 22 parkeerplaatsen zijn voor bezoekers van de woningen. Het parkeren voor bewoners en bezoekers van woongebouw De Colijn wordt dus volledig binnen het eigen plan opgelost en zal geen extra parkeerdruk op de omgeving veroorzaken.

Het huidige parkeerterrein van het voormalige CBR-gebouw wordt bebouwd en zal bij de start van de sloopwerkzaamheden worden afgesloten.

Bevoorrading winkeliers
Aangezien wij veel waarde aan veiligheid hechten, wordt de ingang van het voormalige parkeerterrein aan de P.C. Boutenslaan bij de start van de sloopwerkzaamheden afgezet. Dit geldt voor de hele bouwperiode tot en met de oplevering. Hiervoor is bij de gemeente Rijswijk een verkeersbesluit aangevraagd. Dit betekent voor de winkeliers in de Dr. H. Colijnlaan dat de bevoorrading van hun winkels dient plaats te vinden via de J.H.A. Schaperlaan met een keermogelijkheid voor de vrachtwagens op het achterterrein. Hier is bij de inrichting van de bouwplaats rekening mee gehouden.

Bouwkundige opnames
Er worden voor de start van de sloop bouwkundige opnames uitgevoerd door een erkend bureau: de Hanselman Groep. In de omgevingsvergunning is, in samenspraak met de gemeente, vastgelegd bij welke adressen in ieder geval de opnames plaatsvinden. De bewoners en winkeliers van deze adressen ontvangen een uitnodiging voor de bouwkundige opname. Eventuele schade die aantoonbaar het gevolg is van de sloop- dan wel bouwwerkzaamheden worden beoordeeld en indien nodig vergoed dan wel gerepareerd. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokken partijen.

Bouwveiligheid
Naast de juridische en wettelijk kaders waaraan we ons moeten houden, stellen we hoge eisen aan de veiligheid op het bouwterrein én daarbuiten. Voordat de sloop start wordt in samenwerking met de sloper een veiligheidsplan (BLVC-plan) opgesteld dat ter goedkeuring aan de gemeente wordt aangeboden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de veiligheid van omwonenden wordt gewaarborgd. Tevens zal er zorgvuldig omgegaan worden met bouwafval.

Bouwterrein
Het is voor niet-werknemers te allen tijde verboden zich op het terrein te begeven. Met de gemeente is afgesproken dat de politie in geval van het betreden van het bouwterrein buiten werktijden zal handhaven. Om veilig te kunnen werken wordt er op de bouwplaats verlichting geplaatst. Getracht zal worden om eventueel hiermee gepaard gaande overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.

Bouwverkeer
Binnen het bouwveiligheidsplan wordt de routing van het bouwverkeer opgenomen. Met veiligheidsdeskundigen van de gemeente wordt de meest ideale routing bepaald. Deze wordt door bewegwijzering aangegeven. De aannemer zal erop toezien dat het bouwverkeer zich aan de desbetreffende route houdt en dat er geen opstoppingen rondom de bouwplaats ontstaan.

Geluidsoverlast
Helaas kan geen aannemer bouwen zonder enige hinder voor omwonenden. Alle betrokken (onder)aannemers zijn zich ervan bewust dat bouwen overlast met zich meebrengt. Al deze partijen trachten binnen de gestelde mogelijkheden de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Een van de maatregelen die wij reeds genomen hebben, betreft het trillingsarm inbrengen van alle benodigde heipalen. Dit brengt beduidend minder geluidsoverlast met zich mee dan wanneer de heipalen geslagen zouden worden.

Werktijden
De werktijden op de locatie zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Indien een (onder)aannemer door omstandigheden buiten deze werktijden moet werken, zal er een ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Er is afgesproken werkzaamheden in het weekend zo veel mogelijk te beperken.

Planning werkzaamheden (prognose)
Start verkoop nieuwbouw : maart/april 2018
Bouwkundige opnames : maart/april 2018
Inrichten bouwplaats : maart/april 2018 (zie tekening in de bijlage)
Sloop binnenzijde kantoor : maart/april 2018
Sloop kantoorpand : april 2018 t/m juni 2018
Omleggen kabels en leidingen : juni 2018 t/m juli 2018
Nieuwbouw appartementen : september 2018 – juli 2020

Contact
Mocht u naar aanleiding van dit informatiebulletin nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. De ontwikkelaar verstrekt nadere informatie over het project via www.de-colijn.nl. Daarnaast zullen, zoals hiervoor reeds aangegeven, direct omwonenden en winkeliers via informatiebulletins op de hoogte worden gehouden.

Voor dringende vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, altijd telefonisch contact opnemen met aannemer Smit’s Bouwbedrijf, 0251-277777. In het weekend wordt de melding/vraag opgenomen door een antwoordservice. In de week daaropvolgend wordt contact met u opgenomen. In geval van calamiteiten, zal adequaat gehandeld worden volgens instructie van Smit’s Bouwbedrijf. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via info@de-colijn.nl.

Download bouwplaatstekening