Informatiebulletin 3 – Februari 2019

By 1 februari 2019Geen categorie

Geachte bewoner(s),

Via dit informatiebulletin informeren wij u, als direct omwonende en/of winkelier nabij de bouwlocatie, over de acties in de komende periode.

Sloop afgerond
Zoals u heeft kunnen zien, is het bestaande kantoorgebouw inclusief kelder in zijn geheel gesloopt en is de bouwput aangevuld met zand. De sloop is hiermee afgerond. De appartementen zijn in de tussentijd nagenoeg allemaal verkocht. We zullen binnenkort starten met de voorbereidingen voor de nieuwbouw, maar voordat dit kan plaatsvinden, moeten er eerst nog werkzaamheden van de nutspartijen plaatsvinden. Hierna is het terrein bouwrijp en kan er gestart worden met het grondwerk ten behoeve van de nieuwbouw.

Afsluiting bestaande parkeerterrein / inrichting bouwterrein:
Het bestaande parkeerterrein zal worden afgesloten. Ten tijde van de sloop hebben wij dit nog gedeeltelijk kunnen openstellen voor personenauto’s. De toegang vanuit de P.C. Boutenslaan richting het achterterrein wordt afgesloten. Dit geldt voor de hele bouwperiode tot en met de oplevering. Hiervoor is bij de gemeente Rijswijk een verkeersbesluit aangevraagd. Dit betekent voor de winkeliers in de Dr. H. Colijnlaan dat de bevoorrading van hun winkels dient plaats te vinden via de J.H.A. Schaperlaan met een keermogelijkheid voor de vrachtwagens op het achterterrein. Hier is bij de inrichting van de bouwplaats rekening mee gehouden.

Omleggen kabels- en leidingen
Op de hoek van de P.C. Boutenslaan met de Dr. H. Colijnlaan liggen onder het trottoir, in de grond, kabels en leidingen van de verschillende nutspartijen. Omdat deze kabels en leidingen in de weg liggen voor de nieuwbouw van de Colijn, worden ze de komende periode omgelegd. De meeste nutspartijen hebben dit al gedaan. Stedin (elektra) moet hun kabels nog omleggen. Stedin zal de kabels van de huidige wijktrafo, lopend van de bestaande wijktrafo, onder de rijbaan naar de P.C. Boutenslaan, omleggen en oude kabels verwijderen. De nieuwe kabels gaan onder het trottoir lopen van de P.C. Boutenslaan naar de nieuwe locatie van de wijktrafo.

Aanpassing riool achterterrein
De bestaande riolering onder de rijbaan van het achterterrein, zal gedeeltelijk worden verwijderd en gedeeltelijk (tijdelijk) worden omgelegd richting de J.H.A. Schaperlaan. In verband met de bevoorrading van hun winkels zullen wij de winkeliers over de start van deze werkzaamheden tijdig op de hoogte stellen.

Plaatsing nieuwe trafo / sloop bestaande trafo
De eerder door ons gecommuniceerde afmeting van de wijktrafo (infobulletin 2) is vanwege aanpassingen door Stedin gewijzigd. De beoogde wijktrafo was niet meer leverbaar en Stedin heeft hierdoor moeten besluiten een ander formaat wijktrafo te bestellen. Het gevolg van deze wijziging is dat de bestaande indeling van het parkeerterrein en de daarbij behorende bereikbaarheid van de drie parkeerplaatsen is aangepast. Stedin heeft voor het plaatsen van de wijktrafo een omgevingsvergunning bij de gemeente Rijswijk aangevraagd.

De nieuwe wijktrafo wordt ommetseld en heeft een afmeting (boven het maaiveld) van circa 6,0 x 2,9 x 2,8m1 (l x b x h). De nieuwe wijktrafo dient eerst in werking te zijn, alvorens de bestaande wijktrafo kan worden gesloopt en de kabels kunnen worden gerooid.

Zie voor de oude indeling en nieuwe indeling van het parkeerterrein nabij de wijktrafo de tekening aan het einde van het informatiebulletin.

Werktijden
De werktijden op de locatie zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Indien een (onder)aannemer door omstandigheden buiten deze werktijden moet werken, zal er een ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Er is afgesproken passend bij ons bedrijfsbeleid eventuele werkzaamheden in het weekend zo veel mogelijk te beperken.

Planning start werkzaamheden:
Omleggen kabels en leidingen elektra / riolering: week 8, 2019 (prognose)
Plaatsing nieuwe trafo / sloop bestaande trafo: week 8, 2019 (prognose)
Afsluiten bestaande parkeerterrein: februari 2019
Inrichten bouwterrein: februari / maart 2019
Locatie bouwrijp maken: februari / maart 2019
Start heiwerk (trillingsvrij): week 13, 2019 (prognose)

Contact
Mocht u naar aanleiding van dit informatiebulletin nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. De ontwikkelaar verstrekt nadere informatie over het project via www.de-colijn.nl. Daarnaast zullen, zoals hiervoor reeds aangegeven, direct omwonenden en winkeliers via informatiebulletins op de hoogte worden gehouden.

Voor dringende vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, altijd telefonisch contact opnemen met aannemer Smit’s Bouwbedrijf, 0251-277777. In het weekend wordt de melding/vraag opgenomen door een antwoordservice. In de week daaropvolgend wordt contact met u opgenomen. In geval van calamiteiten, zal adequaat gehandeld worden volgens instructie van Smit’s Bouwbedrijf. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via info@de-colijn.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de ontwikkelaar De Bouten CV