Informatiebulletin 1 – Maart 2018

By 15 maart 2018Geen categorie

Zoals u reeds in diverse media heeft kunnen lezen, gaan wij eerdaags starten met de nieuwbouwlocatie De Colijn aan de P.C. Boutenslaan 1 in Rijswijk.
Via dit informatiebulletin proberen wij u, als direct omwonende en/of winkelier nabij de bouwlocatie, antwoord te geven op een aantal vragen. Via informatiebulletins zullen wij u blijven informeren over de voortgang.

Vergunning
De door de gemeente verleende onherroepelijke omgevingsvergunning uit 2012 is van kracht.

Parkeren
Bij woongebouw De Colijn komen 121 parkeerplaatsen. Voor de 84 appartementen zijn 96 parkeerplaatsen beschikbaar; voor de commerciële ruimte 3 plaatsen. De overige 22 parkeerplaatsen zijn voor bezoekers van de woningen. Het parkeren voor bewoners en bezoekers van woongebouw De Colijn wordt dus volledig binnen het eigen plan opgelost en zal geen extra parkeerdruk op de omgeving veroorzaken.

Het huidige parkeerterrein van het voormalige CBR-gebouw wordt bebouwd en zal bij de start van de sloopwerkzaamheden worden afgesloten.

Bevoorrading winkeliers
Aangezien wij veel waarde aan veiligheid hechten, wordt de ingang van het voormalige parkeerterrein aan de P.C. Boutenslaan bij de start van de sloopwerkzaamheden afgezet. Dit geldt voor de hele bouwperiode tot en met de oplevering. Hiervoor is bij de gemeente Rijswijk een verkeersbesluit aangevraagd. Dit betekent voor de winkeliers in de Dr. H. Colijnlaan dat de bevoorrading van hun winkels dient plaats te vinden via de J.H.A. Schaperlaan met een keermogelijkheid voor de vrachtwagens op het achterterrein. Hier is bij de inrichting van de bouwplaats rekening mee gehouden.

Bouwkundige opnames
Er worden voor de start van de sloop bouwkundige opnames uitgevoerd door een erkend bureau: de Hanselman Groep. In de omgevingsvergunning is, in samenspraak met de gemeente, vastgelegd bij welke adressen in ieder geval de opnames plaatsvinden. De bewoners en winkeliers van deze adressen ontvangen een uitnodiging voor de bouwkundige opname. Eventuele schade die aantoonbaar het gevolg is van de sloop- dan wel bouwwerkzaamheden worden beoordeeld en indien nodig vergoed dan wel gerepareerd. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokken partijen.

Bouwveiligheid
Naast de juridische en wettelijk kaders waaraan we ons moeten houden, stellen we hoge eisen aan de veiligheid op het bouwterrein én daarbuiten. Voordat de sloop start wordt in samenwerking met de sloper een veiligheidsplan (BLVC-plan) opgesteld dat ter goedkeuring aan de gemeente wordt aangeboden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de veiligheid van omwonenden wordt gewaarborgd. Tevens zal er zorgvuldig omgegaan worden met bouwafval.

Bouwterrein
Het is voor niet-werknemers te allen tijde verboden zich op het terrein te begeven. Met de gemeente is afgesproken dat de politie in geval van het betreden van het bouwterrein buiten werktijden zal handhaven. Om veilig te kunnen werken wordt er op de bouwplaats verlichting geplaatst. Getracht zal worden om eventueel hiermee gepaard gaande overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.

Bouwverkeer
Binnen het bouwveiligheidsplan wordt de routing van het bouwverkeer opgenomen. Met veiligheidsdeskundigen van de gemeente wordt de meest ideale routing bepaald. Deze wordt door bewegwijzering aangegeven. De aannemer zal erop toezien dat het bouwverkeer zich aan de desbetreffende route houdt en dat er geen opstoppingen rondom de bouwplaats ontstaan.

Geluidsoverlast
Helaas kan geen aannemer bouwen zonder enige hinder voor omwonenden. Alle betrokken (onder)aannemers zijn zich ervan bewust dat bouwen overlast met zich meebrengt. Al deze partijen trachten binnen de gestelde mogelijkheden de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Een van de maatregelen die wij reeds genomen hebben, betreft het trillingsarm inbrengen van alle benodigde heipalen. Dit brengt beduidend minder geluidsoverlast met zich mee dan wanneer de heipalen geslagen zouden worden.

Werktijden
De werktijden op de locatie zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Indien een (onder)aannemer door omstandigheden buiten deze werktijden moet werken, zal er een ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Er is afgesproken werkzaamheden in het weekend zo veel mogelijk te beperken.

Planning werkzaamheden (prognose)
Start verkoop nieuwbouw : maart/april 2018
Bouwkundige opnames : maart/april 2018
Inrichten bouwplaats : maart/april 2018 (zie tekening in de bijlage)
Sloop binnenzijde kantoor : maart/april 2018
Sloop kantoorpand : april 2018 t/m juni 2018
Omleggen kabels en leidingen : juni 2018 t/m juli 2018
Nieuwbouw appartementen : september 2018 – juli 2020

Contact
Mocht u naar aanleiding van dit informatiebulletin nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. De ontwikkelaar verstrekt nadere informatie over het project via www.de-colijn.nl. Daarnaast zullen, zoals hiervoor reeds aangegeven, direct omwonenden en winkeliers via informatiebulletins op de hoogte worden gehouden.

Voor dringende vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, altijd telefonisch contact opnemen met aannemer Smit’s Bouwbedrijf, 0251-277777. In het weekend wordt de melding/vraag opgenomen door een antwoordservice. In de week daaropvolgend wordt contact met u opgenomen. In geval van calamiteiten, zal adequaat gehandeld worden volgens instructie van Smit’s Bouwbedrijf. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via info@de-colijn.nl.

Download bouwplaatstekening